Ứng dụng LIAN

LIAN - BẢO HIỂM 24/7

VASS ASSURANCE CORPORATION

TẢI

Bảo hiểm toàn diện sinh viên

Là sản phẩm bảo hiểm của Công ty CP BH Viễn Đông dành riêng cho Sinh viên đang theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, viện đào tạo nghề, trường kỹ thuật, cao đẳng, đại học, học viện hoặc viện đào tạo cao học nằm trong lãnh thổ nước Việt Nam.

Đối tượng:
- Sinh viên đang theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, viện đào tạo nghề, trường kỹ thuật, cao đẳng, đại học, học viện hoặc viện đào tạo cao học nằm trong lãnh thổ nước Việt Nam.
- Người tài trợ là bất kỳ người nào có trách nhiệm thanh toán Học phí, nuôi dưỡng cho Người được bảo hiểm cho toàn bộ thời gian học hoặc một năm học đã đăng ký tại một Trường học.
- Người đang bị bệnh tâm thần, hoặc bị mất trí;
- Loại trừ người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Sản phẩm: Bảo hiểm Toàn diện Sinh viên

Phạm vi:
- Phạm vi A: Hỗ trợ học tập cho Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến nằm viện theo chỉ định của BV thăm khám điều trị, hoặc tai nạn dẫn đến thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong. Quyền lợi không vượt quá tối đa ở mỗi hạng mức tham gia.
- Phạm vi B: Hỗ trợ y tế do tai nạn Người được bảo hiểm cho các Chi phí y tế thực tế, hợp lý liên quan đến Thương tật do Tai nạn. Quyền lợi không vượt quá tối đa ở mỗi hạng mức tham gia.
- Phạm vi C: Tai nạn cá nhân - VASS sẽ trả số tiền bảo hiểm được quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này, trong trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do Tai nạn, Mất tích hoặc tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Tai nạn. Quyền lợi không vượt quá tối đa ở mỗi hạng mức tham gia.

Quyền lợi:

HẠNG C: 50 TRIỆU HẠNG B: 100 TRIỆU HẠNG A: 200 TRIỆU
A. HỖ TRỢ HỌC TẬP
1. Gián đoạn học tập
12.000.000 24.000.000 36.000.000
2. Bảo trợ Người tài trợ
25.000.000 50.000.000 100.000.000
3. Người thân chăm sóc
Tối đa 5.000.000 Tối đa 10.000.000 Tối đa 20.000.000
B. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN
1. Chi phí y tế do Tai nạn
Tối đa 50.000.000 Tối đa 100.000.000 Tối đa 200.000.000
2. Giải phẫu thẩm mỹ mặt do Tai nạn
Tối đa 25.000.000 Tối đa 50.000.000 Tối đa 100.000.000
3. Nha khoa thẩm mỹ do Tai nạn
Tối đa 5.000.000 Tối đa 10.000.000 Tối đa 20.000.000
C. TAI NẠN CÁ NHÂN
1. Tử vong do Tai nạn
50.000.000 100.000.000 200.000.000
2. Thương tật Vĩnh viễn do Tai nạn (quy định trong bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Thương tật)
Tối đa 50.000.000 Tối đa 100.000.000 Tối đa 200.000.000

Tổng mức trả tiền bảo hiểm cho các phần: A, B, C không được vượt quá hạn mức quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm.

Thông tin các câu hỏi thường gặp đang được cập nhật.

VASS sẽ trả tiền bảo hiểm cho các trường hợp sau, với điều kiện sự kiện bảo hiểm phải phát sinh trong Thời hạn bảo hiểm.

A. HỖ TRỢ HỌC TẬP
1. Gián đoạn học tập
VASS sẽ trả cho Người được bảo hiểm tiền Học phí đã được trả trước cho Trường học và chi phí ăn ở, đi lại trong năm học đó đúng bằng số tiền quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này, trong trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện trên 01 (một) tháng liên tục do bệnh hoặc Thương tật dẫn đến việc gián đoạn học tập.
2. Bảo trợ Người tài trợ
VASS sẽ trả cho Người được bảo hiểm đúng bằng số tiền quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này, trong trường hợp Người tài trợ cho Người được bảo hiểm được ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm, bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do Tai nạn.
Loại trừ đặc biệt:
Người tài trợ bị Thương tật Vĩnh viễn từ 50% trở lên trước khi tham gia bảo hiểm.
3. Người thân chăm sóc
VASS sẽ trả tiền vé khứ hồi các phương tiện giao thông hạng thuờng để cho phép một Thành viên trong gia đình trực tiếp chăm sóc Người được bảo hiểm, ngoài ra VASS sẽ trả một khoản trợ cấp 100.000 đồng cho thành viên đó cho mỗi ngày kể từ ngày nằm viện thứ 11 (mười một), trong trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện nhiều hơn 10 (mười) ngày liên tục do bệnh hoặc Thương tật và không có Thành viên trong gia đình ở cùng. Tổng số tiền chi trả không vượt quá giới hạn quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này.

B. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN
1. Chi phí y tế do Tai nạn
VASS sẽ trả cho Người được bảo hiểm các Chi phí y tế thực tế, hợp lý liên quan đến Thương tật do Tai nạn.
Nếu Chi phí y tế thực tế, hợp lý liên quan đến Thương tật tạm thời do Tai nạn thấp hơn mức tỷ lệ tối thiểu của Thương tật tạm thời quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH, ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính nhân với 20 triệu đồng, VASS sẽ trả mức tối thiểu nêu trên.
Tổng số tiền chi trả không vượt quá giới hạn quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này.
Lưu ý: trong trường hợp Người được bảo hiểm được trả toàn bộ hoặc một phần các Chi phí y tế từ các nguồn khác, VASS sẽ trả phần chênh lệch giữa Chi phí y tế với số tiền đã được thanh toán từ các nguồn khác đó, trừ trường hợp Bảo hiểm y tế của Nhà nước.
Loại trừ đặc biệt:
a) chi phí sử dụng dịch vụ chăm sóc đặc biệt, kiểm tra sức khỏe y tế định kỳ, hoặc dịch vụ khám chữa bệnh của cơ sở tư nhân không có giấy phép hành nghề hoặc kinh doanh theo luật định;
b) chi phí chữa, phẫu thuật hoặc phẫu thuật chỉnh hình răng trừ trường hợp cần thiết theo chỉ định của Bác sĩ cho các Thương tật gây ra bởi Tai nạn.
2. Giải phẫu thẩm mỹ mặt do Tai nạn
VASS sẽ trả cho Người được bảo hiểm các chi phí thực tế, hợp lý cho phẫu thuật tái tạo lại bề mặt ở mặt hoặc cấu trúc khuôn mặt trong trường hợp Người được bảo hiểm được Bác sĩ chỉ định phải thực hiện tái tạo mặt và cấy ghép da do Tai nạn ít nhất 5% (năm phần trăm) bề mặt ở mặt. Tổng số tiền chi trả không vượt quá giới hạn quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này.
3. Nha khoa thẩm mỹ do Tai nạn
VASS sẽ trả cho Người được bảo hiểm các chi phí thực tế, hợp lý trong trường hợp Người được bảo hiểm được Bác sĩ/Nha sĩ chỉ định phải thực hiện tái tạo răng, chỉnh sửa hoặc làm mới những răng bị tổn hại bởi Tai nạn. Tổng số tiền chi trả không vượt quá giới hạn quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này.

C. TAI NẠN CÁ NHÂN
1. Tử vong do Tai nạn
VASS sẽ trả số tiền bảo hiểm được quy định cho mỗi Hạng bảo hiểm trong Bảng quyền lợi bảo hiểm cho phần này, trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn, Mất tích hoặc tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Tai nạn.
Lưu ý: Hợp đồng này sẽ trả tiền bảo hiểm cho bất kỳ phần “Tử vong do Tai nạn” hoặc phần “Thương tật Vĩnh viễn do Tai nạn” nhưng không phải cho cả hai. Trường hợp tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng, VASS sẽ trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm cho phần này với số tiền đã trả trước đó cho phần “Thương tật Vĩnh viễn do Tai nạn”.
2. Thương tật Vĩnh viễn do Tai nạn
VASS sẽ trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Tai nạn căn cứ trên:
a. kết luận của Bác sĩ tại Bệnh viện điều trị;
b. Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Thương tật ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính so với số tiền bảo hiểm được quy định tại Hạng bảo hiểm đã lựa chọn.

LOẠI TRỪ CHUNG
a) Tự tử, tình trạng mất trí, điên loạn, cố ý gây thương tích cho bản thân, cố ý đặt mình vào tình trạng nguy hiểm đặc biệt (trừ trường hợp Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp); cố tình vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội; hoặc hành động cố ý gây thương tích của Người thụ hưởng;
b) có bất kỳ hành động tự ý sử dụng thuốc, ma túy hoặc chất gây mê trừ khi được chỉ định hoặc dùng theo đơn thuốc của Bác sĩ; sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia hay các chất kích thích tương tự khác;
c) tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bị hành hung hoặc bị giết do hành động khiêu khích; tham gia đánh nhau trừ khi với mục đích tự vệ;
d) tham gia bất kỳ môn thi đấu thể thao nào mang tính chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư;
e) tham gia vào các hoạt động trên không trừ khi với tư cách là hành khách có mua vé trên một chuyến bay có giấy phép hoạt động và lịch trình bay thương mại;
f) ốm đau, bệnh (nhiễm siêu vi, nhiễm trùng), ngộ độc thức ăn, đồ uống (không áp dụng đối với quyền lợi “Gián đoạn học tập” và “Người thân chăm sóc”); tất cả các biến chứng phát sinh từ việc phá thai, sảy thai (trừ trường hợp sảy thai do Tai nạn), hiếm muộn hoặc ngừa thai; bị nhiễm HIV, AIDS và bệnh liên quan đến AIDS theo quy định của pháp luật;
g) các bất thường, điều kiện bẩm sinh và các Điều kiện tồn tại trước (không áp dụng đối với quyền lợi “Gián đoạn học tập” và “Người thân chăm sóc”);
h) mất tích không xác định được nguyên nhân và không giải thích được;
i) chiến tranh (có tuyên bố hoặc không tuyên bố), các hành động thù địch hoặc mang tính chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, bạo động, bạo loạn dân sự hoặc Hành động khủng bố;
j) các vụ nổ hoặc phóng xạ do vũ khí, trang thiết bị lắp đặt hạt nhân, nguyên tử, hóa học hoặc sinh học.

TÔI CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Gửi ngay câu hỏi qua email

TẢI ỨNG DỤNG

LIAN App đã có mặt trên iOS và Android